Service

บริการของ The brick

Business Consultant

บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย

Business Matching

กิจกรรมจับคู่ทางธุจกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขัน

Networking

เครือข่ายทางธุจกิจที่รวมตัวกันก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

Experince Sharing

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำธุจกิจก่อให้เกิดการต่อยอดทางความคิด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจกับเรา

ลงทะเบียน